LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Nefunkční výrobek určený k ekologické likvidaci předejte sběrným dvorům určeným k recyklaci elektrických zařízení. Výrobek nesmí být likvidován v rámci běžného komunálního odpadu.

likvidace

Tento symbol uvedený na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitý výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Za účelem ekologické likvidace použitý výrobek odevzdejte v určených sběrných dvorech. Správnou likvidací výrobku pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a omezit potenciální negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví.Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s předpisy uděleny pokuty. Více informací o sběrných místech ve vašem regionu získáte na příslušném úřadě. Tento výrobek nesmí být likvidován společně s obchodním odpadem.